بلاگ

کانال پیش عایق پلی یورتان

کانال از پیش عایق شده یعنی قبل از به اجرا در آمدن عایق شده باشد و دارای عایق بندی می باشد. علت این کار این است که عایق کاری مشکلات زیادی بعد از نصب دارد و برای مکان هایی که ارتفاع کمی دارند مانند خانه های مسکونی مناسب می باشد.یکی از انواع کانال های پیش عایق کانال پلی یورتان است که به آن کانال از پیش عایق یا Pre-Insulated Air Duct Panel نیز می گویند.کانال پیش عایق نسبت به همتای قدیمی خود یعنی کانال گالوانیزه سرعت نصب و وزن کم تری دارد.اما عملیات تولید نصب آن به علت اینکه دیگر نیازی به عایق ندارد به سرعت انجام می گیرد.این نوع کانال ها از هدر رفت حرارت و یا نفوذ حرارت به سیال داخل کانال جلوگیری می کنند.موادی که در این نوع کانال ها استفاده می شود ضد آتش است که از یک ورق آلومینیومی تشکیل شد ...

کانال پیش عایق پلی یورتان

کانال از پیش عایق شده یعنی قبل از به اجرا در آمدن عایق شده باشد و دارای عایق بندی می باشد. علت این کار این است که عایق کاری مشکلات زیادی بعد از نصب دارد و برای مکان هایی که ارتفاع کمی دارند مانند خانه های مسکونی مناسب می باشد.یکی از انواع کانال های پیش عایق کانال پلی یورتان است که به آن کانال از پیش عایق یا Pre-Insulated Air Duct Panel نیز می گویند.کانال پیش عایق نسبت به همتای قدیمی خود یعنی کانال گالوانیزه سرعت نصب و وزن کم تری دارد.اما عملیات تولید نصب آن به علت اینکه دیگر نیازی به عایق ندارد به سرعت انجام می گیرد.این نوع کانال ها از هدر رفت حرارت و یا نفوذ حرارت به سیال داخل کانال جلوگیری می کنند.موادی که در این نوع کانال ها استفاده می شود ضد آتش است که از یک ورق آلومینیومی تشکیل شد ...

کانال از پیش عایق شده یعنی قبل از به اجرا در آمدن عایق شده باشد و دارای عایق بندی می باشد. علت این کار این است که عایق کاری مشکلات زیادی بعد از نصب دارد و برای مکان هایی که ارتفاع کمی دارند مانند خانه های مسکونی مناسب می باشد.یکی از انواع کانال های پیش عایق کانال پلی یورتان است که به آن کانال از پیش عایق یا Pre-Insulated Air Duct Panel نیز می گویند.کانال پیش عایق نسبت به همتای قدیمی خود یعنی کانال گالوانیزه سرعت نصب و وزن کم تری دارد.اما عملیات تولید نصب آن به علت اینکه دیگر نیازی به عایق ندارد به سرعت انجام می گیرد.این نوع کانال ها از هدر رفت حرارت و یا نفوذ حرارت به سیال داخل کانال جلوگیری می کنند.موادی که در این نوع کانال ها استفاده می شود ضد آتش است که از یک ورق آلومینیومی تشکیل شد …

ساختمان مرکزی فولاد مبارکه...

کانال پیش عایق پلی یورتان

کانال از پیش عایق شده یعنی قبل از به اجرا در آمدن عایق شده باشد و دارای عایق بندی می باشد. علت این کار این است که عایق کاری مشکلات زیادی بعد از نصب دارد و برای مکان هایی که ارتفاع کمی دارند مانند خانه های مسکونی مناسب می باشد.یکی از انواع کانال های پیش عایق کانال پلی یورتان است که به آن کانال از پیش عایق یا Pre-Insulated Air Duct Panel نیز می گویند.کانال پیش عایق نسبت به همتای قدیمی خود یعنی کانال گالوانیزه سرعت نصب و وزن کم تری دارد.اما عملیات تولید نصب آن به علت اینکه دیگر نیازی به عایق ندارد به سرعت انجام می گیرد.این نوع کانال ها از هدر رفت حرارت و یا نفوذ حرارت به سیال داخل کانال جلوگیری می کنند.موادی که در این نوع کانال ها استفاده می شود ضد آتش است که از یک ورق آلومینیومی تشکیل شد ...

کانال پیش عایق پلی یورتان

کانال از پیش عایق شده یعنی قبل از به اجرا در آمدن عایق شده باشد و دارای عایق بندی می باشد. علت این کار این است که عایق کاری مشکلات زیادی بعد از نصب دارد و برای مکان هایی که ارتفاع کمی دارند مانند خانه های مسکونی مناسب می باشد.یکی از انواع کانال های پیش عایق کانال پلی یورتان است که به آن کانال از پیش عایق یا Pre-Insulated Air Duct Panel نیز می گویند.کانال پیش عایق نسبت به همتای قدیمی خود یعنی کانال گالوانیزه سرعت نصب و وزن کم تری دارد.اما عملیات تولید نصب آن به علت اینکه دیگر نیازی به عایق ندارد به سرعت انجام می گیرد.این نوع کانال ها از هدر رفت حرارت و یا نفوذ حرارت به سیال داخل کانال جلوگیری می کنند.موادی که در این نوع کانال ها استفاده می شود ضد آتش است که از یک ورق آلومینیومی تشکیل شد ...

کانال از پیش عایق شده یعنی قبل از به اجرا در آمدن عایق شده باشد و دارای عایق بندی می باشد. علت این کار این است که عایق کاری مشکلات زیادی بعد از نصب دارد و برای مکان هایی که ارتفاع کمی دارند مانند خانه های مسکونی مناسب می باشد.یکی از انواع کانال های پیش عایق کانال پلی یورتان است که به آن کانال از پیش عایق یا Pre-Insulated Air Duct Panel نیز می گویند.کانال پیش عایق نسبت به همتای قدیمی خود یعنی کانال گالوانیزه سرعت نصب و وزن کم تری دارد.اما عملیات تولید نصب آن به علت اینکه دیگر نیازی به عایق ندارد به سرعت انجام می گیرد.این نوع کانال ها از هدر رفت حرارت و یا نفوذ حرارت به سیال داخل کانال جلوگیری می کنند.موادی که در این نوع کانال ها استفاده می شود ضد آتش است که از یک ورق آلومینیومی تشکیل شد …

ادامه مطلب

پروژه ها

برخی از پروژه های اجرایی الموت را ببینید

پروژه کانال پیش عایق آفتاب مشهد

واقع در مشهد مقدس

سیتی سنتر

داقع در اصفهان

تالار و رستوران فوق مدرن نقش جهان

واقع در اصفهان

شهرک سلامت اصفهان

واقع در اصفهان

شهررویاها

واقع دراصفهان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید دوران

واقع در شیراز